Política de privacitat

PASTELERIAS MAURI SA assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris. Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Accés a la pàgina web

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, PASTELERIAS MAURI SA informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris. En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ de l’usuari. Això no obstant, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre PASTELERIAS MAURI SA (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a PASTELERIAS MAURI SA o a tercers. De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a notificar a PASTELERIAS MAURI SA qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicades. PASTELERIAS MAURI SA es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, PASTELERIAS MAURI SA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment esmentades, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats a PASTELERIAS MAURI SA en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web de PASTELERIAS MAURI SA per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, que accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat. Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que PASTELERIAS MAURI SA posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals ia la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar- per a activitats contràries a les lleis, a la moral oa l’ordre públic. Els Continguts de la pàgina web són posats a disposició dels usuaris per PASTELERIAS MAURI SA com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, PASTELERIAS MAURI SA posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. Quant als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, PASTELERIAS MAURI SA garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar.

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines d’Internet de PASTELERIAS MAURI SA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PASTELERIAS MAURI SA. En compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, PASTELERIAS MAURI SA es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que PASTELERIAS MAURI SA o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o, si s’escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació. PASTELERIAS MAURI SA no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de PASTELERIAS MAURI SA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. PASTELERIAS MAURI SA no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de PASTELERIAS MAURI SA o, si escau, de tercers, llevat especificació del contrari. Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de PASTELERIAS MAURI SA o de tercers. Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a mauri@pasteleriasmauri.com. Això no obstant, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació , alteració o descompilació.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, la ” LOPD “), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ia partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar sobre la matèria. PASTELERIAS MAURI SA es compromet a tractar les dades de caràcter personal d’acord amb les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent ia no comunicar, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, PASTELERIAS MAURI SA es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, d’acord el que preveu l’article 32 del RGPD. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i PASTELERIAS MAURI SA es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.

PASTELERIAS MAURI SA asume el compromiso de procesar la información de sus usuarios y clientes con plenas garantías y cumplir con los requisitos nacionales y europeos que regulan la recopilación y uso de los datos personales de sus usuarios. Esta web, por tanto, cumple rigurosamente con La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), y con el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, conocido como el Reglamento de desarrollo de la LOPD. Cumple también con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas (RGPD), así como con la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE ó LSSI).

Acceso a la página web

Los usuarios pueden acceder de forma gratuita y libre a la página web. En el caso de productos o servicios que requieran cierto pago, PASTELERIAS MAURI SA informará de las condiciones particulares correspondientes a los usuarios. En general, el acceso a la información y las utilidades de esta página web no exige registro previo de usuario. No obstante, los usuarios podrán solicitar, cumplimentando los formularios correspondientes, la recepción de información y publicidad sobre PASTELERIAS MAURI SA (newsletter, por ejemplo). Los usuarios garantizan que toda la información y los datos de carácter personal facilitados en los formularios serán propios y ciertos. Los usuarios serán los únicos responsables de las manifestaciones falsas o inexactas que realicen, y de los perjuicios que el uso de esta información pueda ocasionar a PASTELERIAS MAURI SA o a terceros. De igual modo, los usuarios se comprometen a notificar a PASTELERIAS MAURI SA cualquier cambio que pueda producirse, en relación con la información y los datos personales comunicados. PASTELERIAS MAURI SA se reserva el derecho a interrumpir el acceso a su página web, en cualquier momento y sin previo aviso, sea por motivos de seguridad, control, mantenimiento, errores de suministro eléctrico o por cualquier otra causa. Esta interrupción podrá tener carácter temporal o definitivo, en cuyo caso se comunicará esta circunstancia a los usuarios. Por lo tanto, PASTELERIAS MAURI SA no garantiza la fiabilidad, la disponibilidad ni la continuidad de su página web, en el caso de presentarse las causas anteriormente citadas, por tanto, en ningún momento se podrán exigir responsabilidades a PASTELERIAS MAURI SA en este sentido.

Uso de la página web

La utilización de la página web de PASTELERIAS MAURI SA por cualquier persona le atribuye la condición de usuario, quien acepta que ese uso es bajo su exclusiva responsabilidad. Los usuarios se comprometen a utilizar la información, actividades, productos o servicios que PASTELERIAS MAURI SA pone a su disposición en esta página web conforme a las presentes condiciones generales y a la legalidad vigente, y, en cualquier caso, se compromete a no utilizarlos para actividades contrarias a las leyes, a la moral o al orden público. Los Contenidos de la página web son puestos a disposición de los usuarios por PASTELERIAS MAURI SA como información propia o, en su caso, de terceros. De este modo, PASTELERIAS MAURI SA pondrá los medios razonables a su disposición para que los Contenidos incluidos a su página web sean exactos y estén actualizados. En cuanto a los menores de edad que deseen hacer uso de esta página web deberán tener el permiso de sus padres o tutores, que en cualquier caso serán los responsables de sus actos. No obstante, PASTELERIAS MAURI SA garantiza la protección del menor en cuanto a los Contenidos dirigidos especialmente al público familiar.

Información sobre los vínculos “links”

Las páginas de Internet de PASTELERIAS MAURI SA pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceros. Por lo tanto, ésta no podrá asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de PASTELERIAS MAURI SA. En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 11 y 16 de la LSSICE, PASTELERIAS MAURI SA se pone a disposición de todos los usuarios, autoridades y fuerzas de seguridad, y colaborando de forma activa en la retirada o, cuando sea necesario, el bloqueo de todos aquellos contenidos que puedan afectar o contravenir la legislación nacional, o internacional, derechos de terceros o la moral y el orden público. En caso de que el usuario considere que puede existir algún contenido que pudiera ser susceptible de esta clasificación, se ruega lo notifique de forma inmediata al administrador del sitio web.

Renuncia y limitación de la responsabilidad

Los usuarios responderán de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que PASTELERIAS MAURI SA o terceros puedan sufrir como consecuencia del incumplimiento de cualquiera de las disposiciones estipuladas en este Aviso Legal o en su caso, en las condiciones de venta, política de privacidad y el resto de condiciones legales que sean de aplicación. PASTELERIAS MAURI SA no se responsabiliza de los daños y perjuicios producidos en los equipos informáticos de los usuarios o de terceros derivados del acceso a esta página web, porque este acceso no supone en ningún caso la obligación de PASTELERIAS MAURI SA de controlar la ausencia de virus, gusanos o cualquier otro elemento informático dañino. PASTELERIAS MAURI SA no se responsabiliza de los contenidos y servicios de los enlaces, páginas o sistemas de terceros conectados a esta página web y, por lo tanto, no se responsabiliza de los daños producidos por la ilicitud, calidad, desactualización, indisponibilidad, error o inutilidad de los mismos.

Información relativa a la Propiedad Intelectual e Industrial

Todos los contenidos de esta página web, entendiendo como tal, a título meramente enunciativo los textos, fotografías, gráficos, imágenes, iconos, signos distintivos o logotipos, marcas, nombres comerciales, tecnología, programario, enlaces y demás contenidos audiovisuales o sonoros, así como su diseño gráfico y códigos fuente (referidos de forma abreviada como los ‘Contenidos’), son propiedad intelectual de PASTELERIAS MAURI SA o, en su caso, de terceros, salvo especificación de lo contrario. Los usuarios deberán respetar en todo momento todos los derechos de propiedad intelectual e industrial sobre esta página web, de titularidad de PASTELERIAS MAURI SA o de terceros. Queda expresamente prohibida la reproducción, transformación, distribución, comunicación pública, puesta a disposición, extracción, reutilización, retransmisión u utilización de cualquier naturaleza, por cualquier medio o procedimiento, de cualquiera de estos derechos, excepto en los casos que esté legalmente permitido, es decir, autorizado por el titular de los correspondientes derechos. Para la utilización autorizada de los Contenidos de esta página web, con finalidades exclusivamente informativas o pedagógicas, los usuarios pueden dirigirse a mauri@pasteleriasmauri.com. No obstante, los usuarios podrán visualizar y obtener una copia privada temporal de los Contenidos para su exclusivo uso personal y privado en sus sistemas informáticos, siempre que no sea con la finalidad de desarrollar actividades de carácter comercial o profesional o con finalidades de distribución, modificación, alteración o descompilación.

Protección de datos personales

Los datos de carácter personal recibidos de los usuarios serán tratados de modo confidencial, cumpliendo adecuadamente y en todo momento las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, la “LOPD”), así como en el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la LOPD y a partir del 25 de mayo de 2018, el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en cuanto al tratamiento de datos personales y a libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y en cualesquiera otras normas vigentes o que en el futuro puedan promulgarse sobre la materia. PASTELERIAS MAURI SA se compromete a tratar los datos de carácter personal conforme a las instrucciones de los usuarios que hayan proporcionado los datos de carácter personal, a no aplicarlos ni utilizarlos con fin distinto y a no comunicarlos, ni siquiera para su conservación, a otras personas, salvo con el consentimiento previo y expreso de la parte en cuestión. Asimismo, PASTELERIAS MAURI SA se compromete a adoptar y aplicar las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad que evite su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que estén expuestos, conforme lo previsto en el artículo 32 del RGPD. Para más información, ver nuestra Política de Privacidad.

Legislación aplicable y jurisdicción

El presente Aviso Legal queda sujeto a la vigente legislación española aplicable. Para la resolución de cualquier conflicto o litigio que pudiera derivarse del acceso a esta página web, los usuarios y PASTELERIAS MAURI SA se comprometen a someterse a los juzgados que resulten competentes.