Pastelerias Mauri

Avís Legal

Facebook Pastelerias Mauri Instagram Pastelerias Mauri

PASTELERIAS MAURI SA assumeix el compromís de processar la informació dels seus usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels seus usuaris. Aquest web, per tant, compleix rigorosament amb La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i amb el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Accés a la pàgina web

Els usuaris poden accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web. En el cas de productes o serveis que requereixin cert pagament, PASTELERIAS MAURI SA informarà de les condicions particulars corresponents als usuaris. En general, l’accés a la informació i les utilitats d’aquesta pàgina web no exigeix registre previ de l’usuari. Això no obstant, els usuaris podran sol·licitar, emplenant els formularis corresponents, la recepció d’informació i publicitat sobre PASTELERIAS MAURI SA (newsletter, per exemple). Els usuaris garanteixen que tota la informació i les dades de caràcter personal facilitades en els formularis seran pròpies i certes. Els usuaris seran els únics responsables de les manifestacions falses o inexactes que facin, i dels perjudicis que l’ús d’aquesta informació pugui ocasionar a PASTELERIAS MAURI SA o a tercers. De la mateixa manera, els usuaris es comprometen a notificar a PASTELERIAS MAURI SA qualsevol canvi que pugui produir-se, en relació amb la informació i les dades personals comunicades. PASTELERIAS MAURI SA es reserva el dret a interrompre l’accés a la seva pàgina web, en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius de seguretat, control, manteniment, errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà aquesta circumstància als usuaris. Per tant, PASTELERIAS MAURI SA no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat de la seva pàgina web, en el cas de presentar-se les causes anteriorment esmentades, per tant, en cap moment es podran exigir responsabilitats a PASTELERIAS MAURI SA en aquest sentit.

Ús de la pàgina web

La utilització de la pàgina web de PASTELERIAS MAURI SA per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, que accepta que aquest ús és sota la seva exclusiva responsabilitat. Els usuaris es comprometen a utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que PASTELERIAS MAURI SA posa a la seva disposició en aquesta pàgina web conforme a les presents condicions generals ia la legalitat vigent, i, en qualsevol cas, es compromet a no utilitzar- per a activitats contràries a les lleis, a la moral oa l’ordre públic. Els Continguts de la pàgina web són posats a disposició dels usuaris per PASTELERIAS MAURI SA com a informació pròpia o, si escau, de tercers. D’aquesta manera, PASTELERIAS MAURI SA posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts inclosos a la seva pàgina web siguin exactes i estiguin actualitzats. Quant als menors d’edat que vulguin fer ús d’aquesta pàgina web hauran de tenir el permís dels seus pares o tutors, que en qualsevol cas seran els responsables dels seus actes. No obstant això, PASTELERIAS MAURI SA garanteix la protecció del menor quant als continguts adreçats especialment al públic familiar.

Informació sobre els vincles “links”

Les pàgines d’Internet de PASTELERIAS MAURI SA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PASTELERIAS MAURI SA. En compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSICE, PASTELERIAS MAURI SA es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, i col·laborant de forma activa en la retirada o, quan sigui necessari, el bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que pot existir algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que PASTELERIAS MAURI SA o tercers puguin patir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les disposicions estipulades en aquest Avís Legal o, si s’escau, en les condicions de venda, política de privacitat i la resta de condicions legals que siguin d’aplicació. PASTELERIAS MAURI SA no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts en els equips informàtics dels usuaris o de tercers derivats de l’accés a aquesta pàgina web, perquè aquest accés no suposa en cap cas l’obligació de PASTELERIAS MAURI SA de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic danyós. PASTELERIAS MAURI SA no es responsabilitza dels continguts i serveis dels enllaços, pàgines o sistemes de tercers connectats a aquesta pàgina web i, per tant, no es responsabilitza dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat dels mateixos.

Informació relativa a la Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d’aquesta pàgina web, entenent com a tal, a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, signes distintius o logotips, marques, noms comercials, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (referits de forma abreujada com els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de PASTELERIAS MAURI SA o, si escau, de tercers, llevat especificació del contrari. Els usuaris hauran de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre aquesta pàgina web, de titularitat de PASTELERIAS MAURI SA o de tercers. Queda expressament prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, retransmissió o utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’aquests drets, excepte en els casos que estigui legalment permès, és a dir, autoritzat pel titular dels corresponents drets. Per a la utilització autoritzada dels Continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats exclusivament informatives o pedagògiques, els usuaris poden dirigir-se a mauri@pasteleriasmauri.com. Això no obstant, els usuaris podran visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional o amb finalitats de distribució, modificació , alteració o descompilació.

Protecció de dades personals

Les dades de caràcter personal rebudes dels usuaris seran tractades de manera confidencial, complint adequadament i en tot moment les disposicions contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, la ” LOPD “), així com en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ia partir del 25 de maig de 2018, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, i en qualssevol altres normes vigents o que en el futur puguin promulgar sobre la matèria. PASTELERIAS MAURI SA es compromet a tractar les dades de caràcter personal d’acord amb les instruccions dels usuaris que hagin proporcionat les dades de caràcter personal, a no aplicar ni utilitzar amb una finalitat diferent ia no comunicar, ni tan sols per a la seva conservació, a altres persones, excepte amb el consentiment previ i exprés de la part en qüestió. Així mateix, PASTELERIAS MAURI SA es compromet a adoptar i aplicar les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat que eviti la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l’estat de la tecnologia, la naturalesa dels dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, d’acord el que preveu l’article 32 del RGPD. Per a més informació, veure la nostra Política de Privacitat.

Legislació aplicable i jurisdicció

El present Avís Legal queda subjecte a la vigent legislació espanyola aplicable. Per a la resolució de qualsevol conflicte o litigi que pogués derivar de l’accés a aquesta pàgina web, els usuaris i PASTELERIAS MAURI SA es comprometen a sotmetre als jutjats que resultin competents.